ارباب برده. ایدا از بردش میخواد زیر بغلشو لیس بزنه .بخور اشغال کثافت