ارباب تورو خدا عکس های زن جندمو بزار تو انجمن کون گشاد زنم مژگان جنده پولی واقعی مشتریش بهش گفته بود کونت خیلی گشاد شده بشین تو اب انار