از نمای نزدیک از کوس زنش فیلم گرفته کوسشو میماله و دو تا انگشت میکنه توش ارضاش میکنه ابش میپاشه