از کس میکنه ، در میاره میکنه تو کونش آخرشم ارضا میشه روی کونش