اولش با چادر حریر میرقصه – بعدشم کامل لـخـ‌ت میشه …