اول از کص میکنه . دختره تو کونش بات پلاگ کرده که بعد راحت از کون بده