این پسر رحم نداره ، چیزی از دختره باقی نذاشت ، بشدت هندزفری لازم