بدن نمایی و خودارضایی میلف حشری و جاافتاده همراه با آه و ناله