بمبمبمب ارسالی از ستاره😍🇮🇷🔞۲۲ ساله 😍🇮🇷 من پاشم یه خاستگاری برم تا زودی شوهر نکرده😂