به به، لایو سلطان کون و ممه ی ایران غزل جان عزیز دل