خوابیده از بغل کرده تو کوس زنش . توش نمیریزم میریزم روش