داگی میکنه تو کص ژله ایش از حال جیغ میزنه میگه لعنتی چرا اینقد خیسم چند بار ارضا میشه چند بار اسکوئیرت میکنه دختره آبش میپاشه