دختر باکره انگشتشو خیس میکنه تو دهنش، بعد با کسش ور میره و انگشتشو فشار میده روی سوراخش میگه درد داره