دوست دخترشو رو از کوس میکنه آه و ناله های دختره حشری کننده است