زمان: ۱ دقیقه دختر رو کمر خوابیده پسره نشسته روش داره از کوس میکنه بعد داگی میشن و از کوس و کون میکنتش خیلی حشریه دختره میگه کیر میخوام