زنه براش خوب ساک میزنه بعد مرده اول ازکس میکنه بعد از کون زنه بدن خیلی خفنی داره