زنه خیلی بدن ناز وخوبی داره بدنشو نشون میده با اون درشتو قشنگش در ادامه ایستاده خم میشه کونشو میلرزونه