سرعتی تو کوس زنش تلمبه میزنه زنه هم آه و ناله میکنه