سمیرا اینجوری نمره گرفته میگه استاد گفتم که دخترم ظاهرا دوبار هم زده