سن بالا ها هم دیگه ناز میکنن میگه زود باش دیگه درد میاد