سواری زن شوهردار رو ک.یر دوسپسرش پسره دراز کشیده دوربین به دست‌ زنه ک.یرشو میماله آماده میکنه و بعد میشینه روش و سواری میکنه همراه با آه وناله و با ضربه های محکمی که میزنه ک.یر پسره رو میترکونه کونش که محشره سیرمونی نداره این جنده خانوم