قلاده انداخته دور گردن زنش و کونش اسپنک میزنه و سرعتی تو کوسش تلمبه میزنه