لایو بیتا فرزام نیا تو پلن که طاقت نیاورده گوشی به دست شده و میگه تو پلن هستیم