لایو تصویری ایرانی برای شوهرش رفته ماموریت . دختره تو کفه قوطی کرم میکنه تو کصش جق میزنه . عکس عروسیشون به دیواره تایم 7 دقیقه