لایو متفاوت ببینیم از یه خانوم کوچولو نوک ممه هاش از رو لباس مشخصه