محکم تو کونش تلمبه میزنه ، آه و ناله اش بلند میشه دوست دخترش میگه آی آرووم کیرشو در میاره ارضا میشه روکونش