مرده داره زنش رو میکنه و پستونش فشار میده شیرش میاد