نغمه میگه میخوام کوص بدم میخوام جرم بدی و جیغ میزنه و میگه جان اوف بکن منو کوصش خیلی تپل و تنگه مرده میگه جنده ی کی بودی تو زنه میگه جنده تو دوست دارم بدم آی بکن و گریه میکنه و ناله میکشه یدفعه جیغ میزنه میگه جان و ارضا میشه آخرشم که مرده خیس ابش میکنه زنه آخر یر میگه من سیرمونی ندارم که کیر میخوام این فیلم خوارک جقه با حرف های زنه ابتون میاد🇮🇷🔞