کوس تپل زنشو انگشت میکنه زنه هم ناله میکنه و جیغ میزنه