گویا بازم خانومشو داده دست دوستش و رو مبل ترتیبشو میده چقدر تلمبه هاش خوش صداس