یه فایل فشرده شامل دو قسمت که به کمر خوابوندتش بدون کاندوم و یه قسمت هم با کاندوم خاردار میکنتش