یه وری خوابوندش لنگاشو باز کرده و داره تو کسش تلمبه میزنه