2 کلیپ جدید از لز ، کلیپ اول سه دقیقه ، لخت خوابیده روی شکم ماساژش میده و کس و کونشو میماله ، بعد برمیگرده ممه‌شو میخوره براش و کسشو میماله ، میگه آخ جوون / کلیپ دوم ۱ دقیقه ، کسشو میلیسه و میماله با دست و انگشت میکنه تو کسش و ممشو لیس میزنه