از این زوج ، 3 دقیقه ، کونشو میماله و اسپنک میکنه ، شورتشو میکشه پایین با انگشت کس خیس زنشو میماله