از کوس دادن زنش به نفر سوم فیلم میگیره ، زنه هم حشریه و آه وناله میکنه چه حجمی از کوس