اینبار بادمجون میکنه تا ته کصش حال میده بهش بعد در میاره حسابی خودش میکنه کص خیسشو