اینبار زنه انقدر حشریه کصش آب میده کیرشو میماله به چوچولش آبشو میاره با فشار ارضا میشه