با بورس خودارضایی میکنه کلی حرفای سکسی میزنه میگه اینا سوراخای توان