بی غیرتی از کوس دادن زنش به دو نفر دیگه جون دارم میزارم کوس زن تو …حال میده بهت ، قشنگ کوسشو برام باز کن