تینیج حشری واسه دوست پسرش بدن نمایی میکنه ممه ها رو میندازه بیرون و کوسشو میماله