داگی تو کوس زنه سرعتی تلمبه میزنه زنه حشریه آو ناله میکنه میگه محکمتر