دختره بعد از دانشگاه هنوز مقنعشو در نیاورده داره برای دوس پسرش ساک میزنه ، پسره هم نامردی نمیکنه همه آبشو خالی میکنه توی دست و صورت دختره