دختره حشری در حال دادن میگه آخ یواش بکن یواش،بذار پامو بذارم بالا، دلت میخواد دست بزنم؟ آبمو داری میاری بزن، داره میاد