دختره حشری میگه اخی کیر کردی تو کسم. خیلی بهش فشار اومده میگوزه