دوست دختر نشسته روکیرش حال میکنه میگه جوون چه کونی داری در ادامه قمبل میکنه روتخت داره میده چه سروصدایی