زنه خوابیه وقتی مرده میاد زنه میگه اومدی میخوام اجی مجی کنم کیرتو پیدا کنم وطای فیلم هم میگه جوون عجب کیری