زنه هی میگه درد می کنه نمیتونم و مرده محکم تر میکنهههه