زن کوس کوندش روزمین انگشت میکنه تو کوسش لنگاشو میده بالا از کوس میکنه