سه تا لایو از شادی با پوست برنزه ش با یه ست سفید رنگ