سکس گروپ ترکیبی زوج فانتزی اصفهانی، مرده زنشو با دوست زنشو انداخته رو تخت میگه لز کنین و دو تا شونم از هم لب میکیرن و لز میکنن شوهرشم میگه جون لز کنین بعد میگه به یکیشون تو بیا کیر منو بخور